KANTOOR

Initio Advocaten werd opgericht door Mr. Hans Valkenborg in 2019. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor. Door middel van regelmatig overleg, efficiënte behandeling, een persoonlijke aanpak en specialisatie is er de mogelijkheid om voor zowel particulieren als ondernemers een onderbouwde expertise en specialisatie aan te bieden in tal van rechtstakken.

 

 

 

 OVER ONS 

Mr. Hans Valkenborg, oprichtend vennoot Initio Advocaten, is gespecialiseerd in verscheidene materies waaronder het handelsrecht, strafrecht, burgerlijk recht, verkeersrecht en invorderingsprocedures. Kennis en ervaring vormen het fundament van de gepersonaliseerde strategie die we in ons advocatenkantoor voor u uitstippelen. Efficiëntie, financiële zekerheid en gedrevenheid staan daarbij altijd voorop.
 
Sedert februari 2021 vervoegde Mr. Ellen D’Herde het kantoor. Zij heeft expertise in familie- en jeugdrecht, schuldhulpverlening en algemeen burgerlijk recht. 

 KANTOOR 

Initio Advocaten werd opgericht door Mr. Hans Valkenborg in 2019. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor. Door middel van regelmatig overleg, efficiënte behandeling, een persoonlijke aanpak en specialisatie is er de mogelijkheid om voor zowel particulieren als ondernemers een onderbouwde expertise en specialisatie aan te bieden in tal van rechtstakken.

 OVER ONS 

Mr. Hans Valkenborg, oprichtend vennoot Initio Advocaten, is gespecialiseerd in verscheidene materies waaronder het handelsrecht, strafrecht, burgerlijk recht, verkeersrecht en invorderingsprocedures. Kennis en ervaring vormen het fundament van de gepersonaliseerde strategie die we in ons advocatenkantoor voor u uitstippelen. Efficiëntie, financiële zekerheid en gedrevenheid staan daarbij altijd voorop.

Sedert februari 2021 vervoegde Mr. Ellen D’Herde het kantoor. Zij heeft expertise in familie- en jeugdrecht, schuldhulpverlening en algemeen burgerlijk recht. 

 RECHTSMATERIES 

RECHTSMATERIES

strafrecht en strafprocesrecht

Ons kantoor staat u met raad en daad bij in alle strafrechtelijke procedures ongeacht uw situatie. Daarbij maken wij geen onderscheid of u dader of slachtoffer bent.
Deze verdediging heeft betrekking op verscheidene facetten. Wij staan u bij vóór en tijdens het eerste verhoor door de politie of de onderzoeksrechter. Maar ook tijdens de strafrechtelijke procedures voor de raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling, de correctionele rechtbank en het Hof van Beroep.

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Wordt u verantwoordelijk gesteld voor vermeende schade of meent u zelf schade te lijden ten gevolge van het (al dan niet foutief) handelen van een derde, dan kan u zich in vele gevallen tot uw verzekeraar wenden. Wordt er toch betwisting gevoerd, dan is professionele bijstand een niet-overbodige luxe. Voor adviesverlening of geschillenbehandeling kan u op ons kantoor beroep doen.

burgerlijk recht

Het burgerlijk recht vat de regels samen met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen personen. Ons kantoor biedt haar specialisatie aan in de volgende domeinen: aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht, huurgeschillen  en bouwrecht.

strafrecht en strafprocesrecht

Ons kantoor staat u met raad en daad bij in alle strafrechtelijke procedures ongeacht uw situatie. Daarbij maken wij geen onderscheid of u dader of slachtoffer bent.
Deze verdediging heeft betrekking op verscheidene facetten. Wij staan u bij vóór en tijdens het eerste verhoor door de politie of de onderzoeksrechter. Maar ook tijdens de strafrechtelijke procedures voor de raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling, de correctionele rechtbank en het Hof van Beroep.

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Wordt u verantwoordelijk gesteld voor vermeende schade of meent u zelf schade te lijden ten gevolge van het (al dan niet foutief) handelen van een derde, dan kan u zich in vele gevallen tot uw verzekeraar wenden. Wordt er toch betwisting gevoerd, dan is professionele bijstand een niet-overbodige luxe. Voor adviesverlening of geschillenbehandeling kan u op ons kantoor beroep doen.

burgerlijk
recht

Het burgerlijk recht vat de regels samen met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen personen. Ons kantoor biedt haar specialisatie aan in de volgende domeinen: aansprakelijkheidsrecht, huurgeschillen, beslagrecht en bouwrecht.

handels- en
economisch recht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren en omvat verscheidene disciplines. Het kantoor kan u begeleiden in de volgende domeinen: handelscontracten, insolventierecht, vennootschapsrecht, productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden,…

invorderingen

Incasso is meer dan aanmanen of in gebreke stellen. Wanbetalers vormen een groot gevaar voor ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen. Achterstallige factuurbedragen kunnen er op termijn voor zorgen dat uw onderneming in financiële problemen terecht komt. Incasso vereist gedegen kennis van het toepasselijke incassorecht en de beschikbare procedures. Ons kantoor kan u hierbij helpen.

verkeersrecht

Of het nu gaat om snelheidsovertredingen, een ongeval, alcoholintoxicatie, dronkenschap, vluchtmisdrijf, het niet inschrijven van een voertuig, … vaak leiden deze inbreuken tot een dagvaarding voor de politierechtbank. Graag staan wij u dan ook deskundig bij in deze procedures.


personen en familierecht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren en omvat verscheidene disciplines. Het kantoor kan u begeleiden in de volgende domeinen: handelscontracten, insolventierecht, vennootschapsrecht, productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden,…

jeugdrecht

Minderjarigen kunnen zich in een verontrustende situatie (VOS) bevinden, de vroegere problematische opvoedingssituatie (POS), waarin hun fysieke integriteit en hun affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen, door bijzondere gebeurtenissen, door relationele conflicten of door de omstandigheden waarin de jongeren leven. 

Minderjarigen kunnen in aanraking komen met het gerecht wanneer zij een als misdrijf omschreven feit (MOF) plegen. Het doel van het jeugddelinquentierecht is een heldere, snelle en constructieve reactie te geven op jongeren die een delict (misdaad) plegen. Bij de herstelgerichte aanpak wordt rekening gehouden met de verantwoordelijkheid van de minderjarige voor zijn daden.

Ons kantoor verleent advies en rechtsbijstand, zowel in VOS- als MOF-situaties, en zowel aan de minderjarigen als aan hun ouders. Minderjarigen hebben recht op gratis advies en rechtsbijstand.

 
 

schuldhulpverlening

Het probleem van overmatige schuldenlast treft steeds meer personen. Ten behoeve van particulieren die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. 

U kan ook verder ook op ons rekenen bij beslagprocedures, de aangifte van schuldvorderingen of het verkrijgen van uitstel van betaling. 

handels- en economisch recht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren en omvat verscheidene disciplines. Het kantoor kan u begeleiden in de volgende domeinen: handelscontracten, insolventierecht, vennootschapsrecht, productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden,…

invorderingen

Incasso is meer dan aanmanen of in gebreke stellen. Wanbetalers vormen een groot gevaar voor ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen. Achterstallige factuurbedragen kunnen er op termijn voor zorgen dat uw onderneming in financiële problemen terecht komt. Incasso vereist gedegen kennis van het toepasselijke incassorecht en de beschikbare procedures. Ons kantoor kan u hierbij helpen.

 KANTOOR

 KANTOOR 

 HANS VALKENBORG 

HANS VALKENBORG

kennis

Hans Valkenborg (°1984, Hasselt) behaalde zijn diploma Bachelor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en studeerde af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hans Valkenborg beëindigde met succes de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. Hij beschikt bijgevolg over het getuigschrift dat sinds 1 februari 2016 verplicht is om cassatieberoep aan te tekenen in strafzaken.

Hij voltooide eveneens de ‘train the trainer’-opleiding SUPRALAT (Strengthening suspects rights in pre-trial proceedings through practice oriented training for lawyers) waardoor hij geaccrediteerd werd als docent voor de opleiding Salduz-bijstand tijdens de verhoren bij politie en onderzoeksrechter.

ervaring

Hans Valkenborg was van 2011 tot 2016 verbonden als advocaat aan het kantoor van Zeta Legal Associates te Hasselt.
Hierna maakte hij in de periode 2016-2018 deel uit van het kantoor Schruers-Advocaten.

In 2019 besliste Mr. Valkenborg zijn eigen kantoor op te richten nl. Initio Advocaten.

engagementen en activiteiten

Van 2012 tot 2014 maakte hij deel uit van het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Hasselt waar hij in 2015 werd verkozen als voorzitter.

In 2016 fusioneerden Balie Hasselt en Balie Tongeren tot Balie Limburg. Mr. Hans Valkenborg werd verkozen en aangesteld als eerste Voorzitter van de Conferentie van de jonge balie Limburg.

Sedert 2017 is Mr. Hans Valkenborg tevens lid van de Raad van Orde Balie Limburg. Hij is voorzitter van de commissie Stage & Tableau alsook medeverantwoordelijke van de taxatiecommissie. Tevens zetelt hij in de Commissie Stage en beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies.

Mr. Hans Valkenborg werd in 2018 benoemd als plaatsvervangend lid binnen de probatiecommissie Limburg.

Tot slot werd Mr. Hans Valkenborg door de Orde van Vlaamse Balies aangesteld om de opleiding SUPRALAT (Salduz) te doceren.

Mr. Hans VALKENBORG legt zich voornamelijk toe op straf- en strafprocesrecht, handels- en economisch recht, algemeen burgerlijk recht, verkeersrecht en invorderingsprocedures.

kennis

Hans Valkenborg (°1984, Hasselt) behaalde zijn diploma Bachelor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en studeerde af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hans Valkenborg beëindigde met succes de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. Hij beschikt bijgevolg over het getuigschrift dat sinds 1 februari 2016 verplicht is om cassatieberoep aan te tekenen in strafzaken.

Hij voltooide eveneens de ‘train the trainer’-opleiding SUPRALAT (Strengthening suspects rights in pre-trial proceedings through practice oriented training for lawyers) waardoor hij geaccrediteerd werd als docent voor de opleiding Salduz-bijstand tijdens de verhoren bij politie en onderzoeksrechter.

ervaring

Hans Valkenborg was van 2011 tot 2016 verbonden als advocaat aan het kantoor van Zeta Legal Associates te Hasselt.

Hierna maakte hij in de periode 2016-2018 deel uit van het kantoor Schruers-Advocaten.

In 2019 besliste Mr. Valkenborg zijn eigen kantoor op te richten nl. Initio Advocaten.

engagementen en activiteiten

Van 2012 tot 2014 maakte hij deel uit van het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Hasselt waar hij in 2015 werd verkozen als voorzitter.

In 2016 fusioneerden Balie Hasselt en Balie Tongeren tot Balie Limburg. Mr. Hans Valkenborg werd verkozen en aangesteld als eerste Voorzitter van de Conferentie van de jonge balie Limburg.

Sedert 2017 is Mr. Hans Valkenborg tevens lid van de Raad van Orde Balie Limburg. Hij is voorzitter van de commissie Stage & Tableau alsook medeverantwoordelijke van de taxatiecommissie. Tevens zetelt hij in de Commissie Stage en beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies.

Mr. Hans Valkenborg werd in 2018 benoemd als plaatsvervangend lid binnen de probatiecommissie Limburg.

Tot slot werd Mr. Hans Valkenborg door de Orde van Vlaamse Balies aangesteld om de opleiding SUPRALAT (Salduz) te doceren.

Mr. Hans VALKENBORG legt zich voornamelijk toe op straf- en strafprocesrecht, handels- en economisch recht, algemeen burgerlijk recht, verkeersrecht en invorderingsprocedures.

ELLEN D’HERDE

ELLEN D’HERDE

kennis

Ellen D’Herde (°1985, Hasselt) is afgestudeerd als licentiaat in de Criminologische Wetenschappen in 2007 (KUL). Vervolgens behaalde zij haar master in de Rechten aan de KULeuven in 2011.
In 2016 behaalde Mr. D’Herde met succes het getuigschrift ‘Bijzondere opleiding jeugdrecht’ en zij is erkend jeugdadvocaat.
Zij wordt door de Arbeidsrechtbank ook regelmatig aangesteld als schuldbemiddelaar.

ervaring

Sedert 2011 is Mr. D’Herde ingeschreven aan de Balie van Hasselt, thans Balie van Limburg. Zij vatte haar stage aan bij Advocatenkantoor Demal, Maes & Favoreel (thans Exacto Advocaten).

Van 2011 tot 2021 was Mr. D’Herde verbonden als advocaat aan het kantoor van Exacto Advocaten.
In februari 2021 begon de samenwerking met Initio Advocaten.

engagementen en activiteiten

Van 2012 tot 2015 maakte Mr. D’Herde deel uit van het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Hasselt.
Sedert januari 2021 is Mr. D’Herde lid van de Commissie Schuldbemiddeling Limburg.

Mr. D’Herde legt zich voornamelijk toe op familie- en jeugdrecht, schuldhulpverlening (collectieve schuldenregelingen) en algemeen burgerlijk recht.

kennis

Ellen D’Herde (°1985, Hasselt) is afgestudeerd als licentiaat in de Criminologische Wetenschappen in 2007 (KUL). Vervolgens behaalde zij haar master in de Rechten aan de KULeuven in 2011.
In 2016 behaalde Mr. D’Herde met succes het getuigschrift ‘Bijzondere opleiding jeugdrecht’ en zij is erkend jeugdadvocaat.
Zij wordt door de Arbeidsrechtbank ook regelmatig aangesteld als schuldbemiddelaar.

ervaring

Sedert 2011 is Mr. D’Herde ingeschreven aan de Balie van Hasselt, thans Balie van Limburg. Zij vatte haar stage aan bij Advocatenkantoor Demal, Maes & Favoreel (thans Exacto Advocaten).

Van 2011 tot 2021 was Mr. D’Herde verbonden als advocaat aan het kantoor van Exacto Advocaten.

In februari 2021 begon de samenwerking met Initio Advocaten.

 

engagementen en activiteiten

Van 2012 tot 2015 maakte Mr. D’Herde deel uit van het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Hasselt.
Sedert januari 2021 is Mr. D’Herde lid van de Commissie Schuldbemiddeling Limburg.

Mr. D’Herde legt zich voornamelijk toe op familie- en jeugdrecht, schuldhulpverlening (collectieve schuldenregelingen) en algemeen burgerlijk recht.

 CONTACTEER ONS

CONTACTEER ONS

INITIO ADVOCATEN

 Rozenstraat 50 
3500 Hasselt
 

Tel.:  011 41 21 90

hans.valkenborg@initio-advocaten.be

Ellen.DHERDE@initio-advocaten.be


  INITIO ADVOCATEN

   Rozenstraat 50
  3500 Hasselt
   

   

  011/41 21 90

   

  hans.valkenborg@initio-advocaten.be

  Ellen.DHeRDE@initio-advocaten.be